Suojellut luontotyypit

Luonnonsuojelulain (1997) tavoitteena on säilyttää ympäristön monimuotoisuus; eliölajien runsaus, niiden perintötekijöiden vaihtelua ja elinympäristöjen moninaisuutta.
Luontotyypit ovat ympäristöstään erottuvia alueita, joilla on tietynlaiset ympäristöolot sekä niille tyypilliset kasvi- ja eläinlajistot. Luontotyypin syntyyn vaikuttavat maa- ja kallioperä, vesiolot, pienilmasto ja usein myös ihmisen toiminta.

Luonnonsuojelulain luontotyyppejä ovat:

  • jalopuumetsiköt
  • pähkinäpensaslehdot
  • tervaleppäkorvet
  • hiekkarannat
  • merenrantaniityt
  • hiekkadyynit
  • katajakedot
  • lehdesniityt ja
  • yksittäiset suuret maisemapuut.

Suojeltavat luontotyypit ovat luonnontilaisia, harvinaisia ja arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle ja maisemansuojelulle.

Lisää tietoa luontotyyppien suojelusta.