Puun mittaus

Puutavaran mittauksella tarkoitetaan leimikon, pystypuuston tai valmiin puutavaran mittaamista sen määrän tai laadun toteamiseksi. Suomessa käytetään puunkorjuussa tavaralajimenetelmää, jossa puut karsitaan ja katkotaan mittaansa usein jo kaatopaikalla. On mahdollista kuljettaa runko myös metsästä kokonaisena eli kokopuumenetelmällä.

Päätavaralajit ovat

  • erikoispuu (puusepänpuu)
  • tukkipuu (sahatavara, hirret)
  • kuitupuu (paperi, sellu)

Tukkipuu on huomattavasti arvokkaampaa kuin kuitupuu, joten sen määrä pyritään maksimoimaan hakkuussa.  Tukkipuun mittavaatimuksia ovat eri katkaisupituudet sekä tukin minimi- ja maksimipaksuudet. Laadun tekijöitä ovat oksaisuus, lenkous, mutkaisuus, pintaviat, halkeamat ja sinistymät.

Puutavaran mittaus

  • Puukaupan aikana puuta voidaan mitata useassa vaiheessa.
  • Ensimmäinen silmänvarainen arvio puumäärästä tehdään ennen puukauppaa.
  • Seuraavaksi puut mitataan metsässä kaatamispaikalla tai varastolla – tätä sanotaan työmittaukseksi. Mittaus tapahtuu koneeseen kiinnitetyllä mittalaitteella sen karsiessa ja katkoessa runkoja. Manuaalihakkuussa metsuri mittaa puun tilavuutta työn edistyessä siihen kehitetyllä laitteella.
  • Hankintakaupassa kuitupuun mittaus tapahtuu yleensä pinomittauksena.
  • Tukit mitataan yksitellen.
  • Luovutusmittaus on myyjän ja ostajan välinen sopimus, jossa todetaan puutavaran määrä ja laatu. Varsinaista mittausta ei tarvitse välttämättä edes tehdä, jos puut mitataan vielä jalostuspaikalla. Tämä tehdasmittaus palvelee lähinnä tuotannon suunnittelua ja varastokirjanpitoa, mutta sitä voidaan käyttää myös puukaupan luovutusmittana.